წინამდებარე პროექტის მიზნებისათვის მომხმარებელი შპს „საქმე.ჯის" ანიჭებს უფლებამოსილებას, დაამუშავოს ამ პროექტის ფარგლებში განაცხადის შევსებისას წარდგენილი ან/და განაცხადის დამუშავებისას დამატებით მოპოვებული პერსონალური ინფორმაცია მხოლოდ მომსახურების გაწევის მიზნებისთვის საჭირო მოცულობით (მათ შორის უფლებას, მომხმარებლის დამატებითი თანხმობის გარეშე) და შემდგომი დამუშავების მიზნებისთვის გადასცეს მომხმარებლის მიერ შერჩეულ საბანკო დაწესებულებას/დაწესებულებებს, ბანკის წარმომადგენლებს, კონსულტანტებსა და ამ პროექტის ფარგლებში ბანკის მიერ განსაზღვრულ ნებისმიერ სხვა მესამე პირს შეუზღუდავად და ნებისმიერი მოცულობით.

მომხმარებლის მიერ მითითებული/შევსებული/დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შენახვა-დამუშავება განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით

შეტყობინებები

Alternate Text
არააქტიური

Alternate Text დიალოგის წაშლა

ნამდვილად გსურთ დიალოგის წაშლა?

Alternate Text Alternate Text
არააქტიურ განცხადებაზე მიმოწერის გაგრძელება შეუძლებელია
ფაილის მაქსიმალური ზომა: 10mb
შეგიძლიათ მხოლოდ 12 ფაილის გაგზავნა
Alternate Text

შეტყობინებები

Alternate Text
Alternate Text

აქტიური დიალოგი არ მოიძებნა